Allmänna bestämmelser


Avbokning
Utställaren äger rätt att avboka avtalet, men endast skriftligen och inom 14 dagar från den först erhållna orderbekräftelsen (avsändardatum).
Vid senare avbokning debiteras utställaren 100 (etthundra) procent av monterhy-ran om inte annat angivits i orderbekräftelsen eller fakturan.
Erlagd anmälnings-/grundavgift återbetalas aldrig.

Betalningsvillkor
Kostnaden för hyra och eventuellt bokad annons ska vara inbetald till Nolia senast 2 månader före mässans start eller vid en annan av Nolia bestämd förfallodag. Vid sen bokning ska fakturan vara betald innan mässans start. Nolia tar ej emot kontanta medel för betalning av fakturor. Kortbetalning kan godtas, detta sker i sådana fall mot en avgift på 1500 (ettusen femhundra) kronor.

Alla övriga beställningar faktureras med 30 dagars betalningsvillkor. En fakture-ringsavgift tas ut för varje faktureringstillfälle. Om fakturan ej betalas i tid skickas en påminnelse med en lagstadgad påminnelseavgift. Obetalda fakturor överlåts till Svea Inkasso som debiterar ränta och tillkommande avgifter.

Bokningsvillkor e-biljett, besökare
En bokning är bindande, men kan överlåtas till annan innan besökaren registre-rats för ankomst.
Vid återköp på grund av sjukdom krävs sjukintyg och bokningsnummer. Köpa-ren debiteras en avgift motsvarande kortkostnad vid återköp.

Kontraktsbrott
Bryter utställaren mot kontraktet och rättelse inte sker omedelbart efter uppmaning av Nolia, kan utställaren med omedelbar verkan stängas av från deltagande i antingen aktuell mässa eller kommande mässor. Betalning för avtalad monterhyra, annons och monterservice ska trots detta erläggas.

Tillträde till utställningsplatsen
Utställningsplatsen ska ha tagits i besittning senast 24 (tjugofyra) timmar innan mässan öppnar. I annat fall äger Nolia rätt att fritt disponera över platsen. Utställaren ska ha montern iordningställd då mässan öppnar.
Inflyttning får inte ske förrän monterhyran är betald i sin helhet. I de fall utställaren väljer att inte ställa ut i sin monter trots att ytan är betald äger Nolia rätt att fritt disponera över platsen. Överlåtelse av monterplats, helt eller delvis, är inte tillåtet.

Skyddsbestämmelser
Det är ej tillåtet att ställa ut levande djur, explosiva varor eller annat som Nolia betecknar olämpligt ur säkerhetssynpunkt. Utställda varor ska vara i överens-stämmelse med statliga myndigheters och/eller kontrollorgans bestämmelser. Utställare uppmärksammas om sina skyldigheter enligt Arbetsmiljölagen i sam-band med utställningen av maskiner mm i enlighet med 3 kap 8 paragrafen i Arbetsmiljölagen (SFS1977:1160). Nolia friskriver sig från allt ansvar för skador eller åläggande till följd av att bestämmelser ej följts eller godkännande inhämtats. Utställaren ersätter Nolia för alla utgifter och skador till följd härav.

Utställarens varor och tjänster
Nolia förbehåller sig rätten att bestämma vilka produktgrupper som får ställas ut på mässområdet. Utställaren är skyldig att uppge samtliga produkter som avses att säljas och samtliga representerade företag/medutställare i anmälan. Om utställaren säljer en produkt som ej angetts i anmälan äger Nolia rätt att avgöra om denna produkt får fortsätta att säljas eller ej. Utställaren är skyldig att hålla sig inom den monteryta som har överenskommits i avtalet. Överträdelse leder till kontraktsbrott. Bryter utställaren mot kontraktet och rättelse inte sker omedelbart efter uppmaning av Nolia, kan utställaren med omedelbar verkan stängas av från deltagande.
Varor och tjänster, som enligt Nolias bedömmande ur kvalitets eller estetisk ståndpunkt, eller i annat fall är uppenbart olämpliga för mässan, får ej ställas ut. Om sådana varor eller tjänster ändå ställts ut, ska de efter uppmaning omedelbart tas bort. Nolia ges härmed rätt att verkställa sådant borttagande om detta inte sker frivilligt.

Monter
Utställaren ska hålla sin monter i gott skick. Utställaren är skyldig att underkasta sig de jämkningar i plats och utrymme som av omständigheterna kan krävas. Utställaren är skyldig att anpassa sin monter så att hen inte skymmer monter-grannar med föremål som sticker ut utanför överenskommen montergräns. Klagomål på tilldelad monter ska ha förts fram innan monterplatsen tas i bruk. Om inomhusmonterns höjd överstiger 2,5 m måste planritning och hållfastberäkning insändas till Nolia för godkännande senast 2 månader innan mässans öppnande. Nolia har rätt att neka byggnation över 2,5 m om det skymmer montergrannar eller om konstruktionen inte är tillräckligt stabil. Utställaren är skyldig att återställa upplåtet utrymme i det skick det befann sig vid mottagandet. Om så ej sker debiteras utställaren för återställningskostnaden i fråga.

Utställningsföremålens borttagande
Utflyttning får inte ske före mässans sluttid. Samtliga utställningsföremål ska vara kvar i montern till dess att mässan stänger. För tidig utflyttning räknas som ett kontraktsbrott och bestraffas med 5000 (femtusen) kronor!
Utställningen ska rivas först då mässan stänger och det ska vara klart senast den tidpunkt som angetts för respektive mässa. Annan överenskommelse kan träffas med Nolia. Skulle föremålen ej tas bort inom angiven tid, ersätter utställaren Nolia för de kostnader och skador som kan komma i fråga. Nolia har då utställaren inte avlägsnar föremålen inom angiven tid, rätt att på bekostnad av utställaren föra bort föremålen och eventuell övrig utrustning. I de fall det anses nödvändigt äger Nolia rätt att förstöra egendom, i dessa fall ska utställaren också ersätta Nolia för besvären i fråga.

El, vatten och telefon
Utställaren svarar för installations- och förbrukningskostnader. Installationer ska utföras av en av Nolia anvisad behörig entreprenör.

Försäljning av mat och dryck
Utställare får inte sälja mat eller dryck för förtäring på mässan utan att särskild överenskommelse träffats.

Vissa skyldigheter och förbud
Det är förbjudet för utställaren att:
a) utanför den egna montern sprida reklam eller annan information.
b) uppföra montern så att den skymmer annan utställares monter och inte heller utforma montern på ett sätt så att den enligt Nolias bedömning estetiskt stör angränsande utställare, ej heller bedriva verksamhet som inskränker eller stör annan utställares verksamhet, exempelvis högtalaranläggning eller annan audio-visuell anordning.
c) placera föremål utanför monterområdet eller blockera brandskyddsanordningar, reservutgångar, elcentraler eller andra för mässan gemensamma anordningar.
d) använda annan ytbehandling än Nolias standard på Nolias väggar och övrigt material, om inte särskilt tillstånd från Nolia lämnats.
e) använda av brandmyndigheterna ej godkända dekorationsmaterial.
f) utan brandmyndigheterna och mässans tillstånd använda öppen eld, förvara gaser och lättantändliga vätskor inom utställningsområdet.
g) ordna sin monter, sina dekorationer, demonstrationer och försäljning på sätt som strider mot Internationella Handelskammarens grundregler för reklam eller som stör andra utställare och besökare.
h) En skyldighet för utställaren är att tillgodose att all muntlig och skriftlig mark-nadsföring ska vara pålitlig och förenlig med reglerna i marknadsföringslagen.
Vidare är det förbjudet för utställaren att:
i) sälja lotter utan tillstånd av Nolia.
j) framföra politisk eller annan propaganda som inte direkt har någon koppling till utställarens produkter eller försäljning. Det får inte bedrivas i montern eller vid annan plats inom mässområdet.

Medutställare
Medutställare och deras produkter ska godkännas av Nolia.

Skador och försäkringar
Allt ansvar för den skada, som kan åsamkas utställningsföremålen såväl under transporten till och från utställningsområdet som under uppehållet där, ska bäras av utställaren. Nolia friskriver sig från allt ansvar för den skada som i samband med utställning kan vållas av utställaren eller dennes personal eller deras tillhö-righeter, samt likaledes för den skada, som kan åsamkas utställaren eller dennes personal eller deras tillhörigheter. Utställaren bör därför teckna en försäkring.

Demonstration av maskiner
Demonstration av maskiner med hög bullernivå eller maskiner som kan förorsaka markskador får endast ske på av Nolia anvisad demonstrationsplats. Utställaren ska efter demonstrationen återställa marken i dess ursprungliga skick.

Flerårsavtal
Flerårsavtal är nu möjligt på några av våra mässor. Fördelarna varierar och anges i detalj för respektive mässa. I övrigt gäller Nolias allmänna bestämmelser om annat ej framgår av orderbekräftelsen. Nolia reserverar sig mot händelser som vi inte kände till då avtalet skrevs. Vid utebliven mässa har utställaren rätt att få tillbaka sina pengar, utställaren kan aldrig hävda skadestånd.

Övriga bestämmelser
Utställaren förbinder sig att följa Nolias samtliga allmänna bestämmelser samt övriga särbestämmelser som kan komma att utfärdas av Nolia och myndigheter.
I det fall det på grund av omständigheter varöver Nolia inte råder, inskränkningar görs med avseende på uppvärmning, tillhandahållande av elström eller vatten, är utställaren ej berättigad att återfå monterhyra eller del därav liksom ej heller erhålla någon form av skadestånd.

Force Majeure
Skulle till följd av krig, särskilda åtgärder från myndigheters sida, strejk, lockout, brand eller annan härmed jämförlig händelse Nolia nödgas inställa eller uppskjuta avhållandet av utställningen, återbetalas ej erlagd monterhyra. Utställaren äger däremot så snart utställningen åter kan avhållas rätt till förtur avseende monter-plats samt eventuellt och efter Nolias medgivande erhålla viss reduktion på platshyra.

Tvister
Tvist med anledning av detta avtal skall i första hand lösas i sämja. För den händelse att detta inte leder till en överenskommelse ska tvisten lösas genom skiljedom i enlighet med Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler om förenklat tvisteförfarande om tvisteföremålet överstiger ett belopp om 500 000 kronor. I annat fall ska tvisten slutgiltigt avgöras av Umeå Tingsrätt.

Personuppgiftlagen (PUL)
Nolia kommer att behandla utställarnas personuppgifter i enlighet med Person-uppgiftslagen.